نتیجه جستجوی شما : 706

1 کالا در لیست مقایسه
موج های صوتی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

موج های صوتی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
موج های مکانیکی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

موج های مکانیکی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
کل مباحث |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

کل مباحث

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
فیزیک پیش 1-حرکت شناسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

فیزیک پیش 1-حرکت شناسی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی

قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: ایرج فرجی
قانون القای الکترومغناطیسی فارادی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

قانون القای الکترومغناطیسی فارادی

قانون القای الکترومغناطیسی فارادی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد حلاجی
خودالقایی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

خودالقایی

خودالقایی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: ایرج فرجی
جریان متناوب |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

جریان متناوب

جریان متناوب

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: مجتبی بگلو
خودالقایی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

خودالقایی

خودالقایی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: فرزاد خوشوقت
قانون القای الکترومغناطیسی فارادی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

قانون القای الکترومغناطیسی فارادی

قانون القای الکترومغناطیسی فارادی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: فرزاد خوشوقت
قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی

قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: فرزاد خوشوقت
قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی

قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: داوود نادری
شار مغناطیسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

شار مغناطیسی

شار مغناطیسی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: مجتبی بگلو
شار مغناطیسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

شار مغناطیسی

شار مغناطیسی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: ایرج فرجی
شار مغناطیسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

شار مغناطیسی

شار مغناطیسی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: فرزاد خوشوقت
خودالقایی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

خودالقایی

خودالقایی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: مجتبی بگلو
خودالقایی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

خودالقایی

خودالقایی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد حلاجی
جریان متناوب |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

جریان متناوب

جریان متناوب

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: فرزاد خوشوقت
قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی

قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد حلاجی
جریان متناوب |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

جریان متناوب

جریان متناوب

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد حلاجی
انرژی ذخیره شده در القاگر |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

انرژی ذخیره شده در القاگر

انرژی ذخیره شده در القاگر

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: فرزاد خوشوقت
شار مغناطیسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

شار مغناطیسی

شار مغناطیسی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: داوود نادری
قانون القای الکترومغناطیسی فارادی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

قانون القای الکترومغناطیسی فارادی

قانون القای الکترومغناطیسی فارادی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: داوود نادری
قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی

قانون لنز و تعیین جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی
رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: مجتبی بگلو